Horeca Market | Όροι Χρήσης


Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στο www.horecamarket.grΟ παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «HORECAMARKET Ι.Κ.Ε.» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Γ. Μπαλόγλου αρ. 9, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142510106000, Α.Φ.Μ. 800835080.

Στην Ιστοσελίδα καταχωρούνται και αναρτώνται προϊόντα εμπόρων-προμηθευτών κατόπιν συμφωνίας τους με την Εταιρία. Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.


Το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων από τους οποίους η Εταιρία έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση ή εμπόρων-προμηθευτών για το σκοπό της καταχώρισης και ανάρτησης στην Ιστοσελίδα των προϊόντων τους. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Ειδικά επιτρέπεται η αναπαραγωγή και κοινοποίηση αυτούσιου περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό, με ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

2.1 Το σύνολο του περιεχομένου που καταχωρείται και αναρτάται στην Ιστοσελίδα, και ειδικότερα κάθε πληροφορία και ανάρτηση σχετική με προϊόντα, γίνεται απότον εκάστοτε έμπορο-προμηθευτή, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη ως προς αυτές. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Ανανεώνονται με πρωτοβουλία του εμπόρου-προμηθευτή, ενώ η ενημέρωση της Ιστοσελίδας μπορεί ορισμένες φορές να καθυστερήσει έως και 24 ώρες. Η Εταιρία, οι εκπρόσωποι και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση από οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε Χρήστη ή τρίτο με αφορμή ή εξαιτίας των πληροφοριών των προϊόντων.

2.2 Οποιαδήποτε ανάρτηση προϊόντος στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση ή συμβουλή της Εταιρίας προς τους Χρήστες. Η Εταιρία δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ούτε δέσμευση ως προς το περιεχόμενο των αναρτήσεων, ιδίως ως προς τις προβαλλόμενες ιδιότητες των προϊόντων, ως προς σφάλματα σε χαρακτηριστικά, τιμές και φωτογραφίες τους καθώς και ως προς την αξιοπιστία του εκάστοτε εμπόρου-προμηθευτή. Για τους λόγους αυτούς σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρία ή εκπρόσωποι ή υπάλληλοί της σε αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία σχετικά με τα προϊόντα που καταχωρούνται και αναρτώνται στην Ιστοσελίδα.

2.3 Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε παραγγελία ή υποβολή ερωτήματος προς τον εκάστοτε έμπορο-προμηθευτή σχετικά με τα προϊόντα που ο τελευταίος έχει αναρτήσει, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον έμπορο-προμηθευτή συμπληρώνοντας τα στοιχεία του σε ειδική φόρμα. Ρητά επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε παραγγελία υποβάλλεται και ολοκληρώνεται αποκλειστικά μεταξύ Χρήστη και εμπόρου-προμηθευτή, χωρίς την οιαδήποτε μεσολάβηση της Ιστοσελίδας ή/και της Εταιρίας και ότι για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε παραγγελίας απαιτείται προηγούμενη απευθείας επικοινωνία αποκλειστικά μεταξύ του Χρήστη με τον έμπορο-προμηθευτή. Η Εταιρία προτρέπει τους Χρήστες της Ιστοσελίδας να επικοινωνούν απευθείας με τους εκάστοτε εμπόρους-προμηθευτές προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε παραγγελία από αυτούς, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το σύνολο των πληροφοριών και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος.

2.4 Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αγορά προϊόντων, συμβάλλεται απευθείας με τον εκάστοτε έμπορο-προμηθευτή ιδιωτικά, εκτός πλατφόρμας της Ιστοσελίδας, της Εταιρίας μη έχουσας οιαδήποτε ανάμιξη στη μεταξύ τους σχέση και συμφωνία. Ως εκ τούτου, η Εταιρία ή εκπρόσωποι ή υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για την προσήκουσα ή μη εκπλήρωση και εκτέλεση τυχόν συμβάσεων πώλησης ούτε βέβαια για πραγματικό ή/και νομικό ελάττωμα ή/και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των καταχωρούμενων και αναρτώμενων, αλλά και τυχόν πωλούμενων προϊόντων, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος, έναντι των αγοραστών και οποιουδήποτε τρίτου, αρμοδίων αρχών, φορέων και υπηρεσιών, είναι και παραμένει πάντα ο εκάστοτε έμπορος-προμηθευτής.

2.5 Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα ή/και εμπόρους-προμηθευτές από την Ιστοσελίδα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η καταχώρηση στην οποία έχουν προβεί δεν ανταποκρίνεται κατά περιεχόμενο στο σύνολο των περιγραφόμενων ιδιοτήτων του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, ότι αυτοί πωλούν και διαθέτουν προς τους αγοραστές – Χρήστες προϊόντα διαφορετικά από τα αναρτώμενα, αρνούνται αδικαιολόγητα ή/και αδυνατούν υπαίτια να ανταποκριθούν σε παραγγελίες από μέρους των Χρηστών, εκτελούν μη προσηκόντως τις ληφθείσες παραγγελίες, παραβιάζουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο εκπλήρωσης της τυχόν καταρτισθείσας πώλησης (λ.χ. περιπτώσεις επιβεβαιωμένων και επαναλαμβανόμενων παραπόνων για καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων, για λάθη στους κωδικούς των προϊόντων, για πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα ή/και ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων προϊόντων, για αδιαφορία, ολιγωρία ή/και δυστροπία στην εν γένει επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές – Χρήστες της Ιστοσελίδας).

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Ωστόσο, για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν, πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να δημιουργήσετε λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό απαιτείται να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης καθώς και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεσμεύεστε ότι τα στοιχεία του λογαριασμού σας:

  • α) είναι προσωπικά και απαγορεύεται να τα αποκαλύπτετε σε τρίτους,
  • β) είναι αληθή, ακριβή και η Εταιρία μπορεί να ζητήσει την επιβεβαίωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο κάθε στιγμή. Για την επιβεβαίωση αυτή ο Χρήστης παρέχει την πληρεξουσιότητα στην Εταιρία, όπως εκάστοτε εκπροσωπείται, όπως ζητήσει και λάβει στοιχεία σχετικά με το Χρήστη από τις αρμόδιες Αρχές,
  • γ) αφορούν αποκλειστικά εσάς και όχι οποιονδήποτε τρίτο,
  • δ) μπορούν να χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνον από εσάς,
  • ε) απαγορεύεται να περιέχουν ιούς ή προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εταιρία ή/και σε εμπόρους-προμηθευτές που καταχωρούν τα προϊόντα τους στην Ιστοσελίδα.

Για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα καθώς και να αναζητήσει κάθε ζημία της από αυτόν.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται εάν για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα μείνει εκτός λειτουργίας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση από οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε και η οποία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσετε ποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας είστε εσείς.

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση της σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Δεσμεύεται να μην τη χρησιμοποιεί για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: α) οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων-προμηθευτών, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου β) οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. γ) οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή σύμβαση (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), δ) οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ε) οποιουδήποτε υλικού περιέχει διαφημιστικό υλικό ή αποτελεί προωθητική ενέργεια. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης υποχρεούται όπως: α) πραγματοποιεί πρόσβαση στο περιεχόμενό της και στο παρεχόμενο υλικό αποκλειστικά για δική του χρήση, β) δεν αντιγράφει, τροποποιεί ή αναδημοσιεύει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενό της και το παρεχόμενο υλικό, γ) δεν προκαλεί σε οποιονδήποτε τρίτο την εντύπωση ότι έχει οποιοδήποτε ηθικό ή περιουσιακό δικαίωμα στο περιεχόμενο ή στο παρεχόμενο υλικό δ) δεν παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, ε) δεν παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, στ) δεν προβαίνει σε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Χρήστες. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η Ιστοσελίδα πιθανόν να περιλαμβάνει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες τελούν υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων-προμηθευτών, ανεξάρτητων από την Εταιρία. Αντίστοιχα, η πρόσβαση – παραπομπή στην Ιστοσελίδα επιτυγχάνεται και μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες, για τη λειτουργία των οποίων η Εταιρία, ομοίως, δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στις οποίες παρέχει πρόσβαση (links) ή οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στη δική της ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των Χρηστών και σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα αφενός να επικοινωνήσουν απευθείας με τον εκάστοτε έμπορο-προμηθευτή μέσω ειδικής φόρμας που συμπληρώνουν στην Ιστοσελίδα, αφετέρου να προχωρήσουν σε αξιολόγηση ή/και την καταγραφή σχολίων σχετικά με τα προϊόντα ή/και τους εμπόρους-προμηθευτές, τόσο στην Ιστοσελίδα (εφόσον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται) όσο και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο στο οποίο εμφανίζονται τα προϊόντα από ενέργειες της Εταιρίας (λ.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Προϋπόθεση για την αξιολόγηση ή/και καταγραφή σχολίωνσχετικά με τα προϊόντα ή/και τους εμπόρους-προμηθευτές αποτελεί είτε η σύναψη σύμβασης πώλησης του Χρήστη και του εκάστοτε εμπόρου-προμηθευτή είτε τουλάχιστον η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Η Εταιρία μπορεί να ζητάει από το Χρήστη αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω καθώς και την άποψη του εκάστοτε εμπόρου-προμηθευτή, προκειμένου να δημοσιεύσει την αξιολόγηση ή/και τα σχόλια. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία ή εάν αποδεδειγμένα η αξιολόγηση ή/και τα σχόλια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη δημοσίευση της εκάστοτε αξιολόγησης ή/και σχολίων ή να τα διαγράψει. Σε κάθε περίπτωση, τόσο κατά την απευθείας επικοινωνία με τον έμπορο-προμηθευτή μέσω της φόρμας της Ιστοσελίδας όσο και κατά την αξιολόγηση ή/και την καταγραφή σχολίων σχετικά με τα προϊόντα ή/και τους εμπόρους-προμηθευτές, απαγορεύεται η αναγραφή κακόβουλων χαρακτηρισμών, σχολίων και αξιολογήσεων, ιδίως αυτών που περιέχουν υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, διαφημίζουν ανταγωνιστικά προϊόντα, περιέχουν απειλές, περιέχουν συνδέσμους ανακατεύθυνσης κ.τ.λ., και αυτά θα διαγράφονται. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η Εταιρία δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες, εικόνες, απεικονίσεις κ.α. που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε σκοπό. Η Ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) "όπως ακριβώς έχει" και όπως ακριβώς της έχει δοθεί από τους έμπορους-προμηθευτές, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση της Εταιρίας οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών, σφάλματα σε φωτογραφίες, χαρακτηριστικά κ.α. καθώς το σύνολο αυτών παρέχεται από τους έμπορους-προμηθευτές.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (οικονομική ή μη, θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ Χρήστη και εμπόρου-προμηθευτή σχετικά με τα προϊόντα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο [email protected]. Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί με τους Χρήστες είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα.

Οι Όροι Χρήσης και η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Κανένας όρος δεν μπορεί να ερμηνευθεί ώστε να υποδηλώνει ότι η Εταιρία λειτουργεί ως εντολοδόχος, παραγγελιοδόχος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή ότι τελεί σε οιαδήποτε σχέση εξάρτησης ή συνεργασίας με τον Χρήστη ή τους εμπόρους-προμηθευτές, πέρα από αυτή που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της από την παρούσα, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία την παρούσα σύμβαση ή άλλα γεγονότα, με αφορμή τη σύμβαση, και θα σχετίζονται είτε με το κύρος της, είτε με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, είτε με την προβολή ενστάσεων αναφορικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που γεννώνται από αυτή, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.